Põhikiri

I Üldsätted

1. Eesti Kirikuloo Selts (edaspidi: Selts) on mittetulundusühing. Seltsi asukoht on Tartu linn, Eesti Vabariik.
2. Selts on juriidiline isik kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustustega.
3. Selts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja oma põhikirjast.
4. Seltsi majandusaasta on kalendriaasta.

II Eesmärgid ja tegevus

5. Seltsi eesmärgiks on:
a) toetada, edendada ja propageerida Eesti kirikuloo uurimist;
b) luua kontakte Eesti kirikuloo uurijate vahel.

6. Oma eesmärkide saavutamiseks Selts:
a) kogub ja säilitab kirikulooga seotud materjali;
b) avaldab ja levitab kirikuloolist materjali ja uurimusi;
c) korraldab ettekandekoosolekuid, seminare, konverentse ja seltskondlikke üritusi;
d) annab toetusi, stipendiume ja preemiaid;
e) teeb koostööd teiste samalaadsete ühingute ja seltsidega;
f) sõlmib ja hoiab alal kontakte kirikuloo uurijatega ning õppe- ja teadusasutustega nii kodu- kui välismaal;
g) korraldab majandustegevust põhikirjas märgitud eesmärkide saavutamiseks ja ülesannete täitmiseks.

III Liikmeskond

7. Seltsi liikmeks võivad olla kõik füüsilised ja juriidilised isikud kes tunnistavad Seltsi põhikirja ja kelle Seltsi juhatus on kirjaliku avalduse alusel liikmeks vastu võtnud. Juhatus teatab avalduse esitanud isikule vastuvõtmisest või sellest keeldumisest hiljemalt kahe kuu jooksul avalduse laekumisest arvates.

8. Seltsi üldkogul on õigus juhatuse ettepaneku alusel kutsuda Seltsi auliikmeks isikuid, kellel on silmapaistvaid teeneid kirikuloo uurimisel ja tutvustamisel. Auliikmetel on Seltsi teiste liikmetega samad õigused. Auliikmed on vabastatud liikmemaksust.

9. Seltsi liikmel on õigus:
a) osaleda Seltsi üritustel;
b) kasutada Seltsi kogusid vastavalt juhatuse poolt kinnitatud kogude kasutamise korrale;
c) valida ja olla valitud Seltsi organitesse;
d) võtta hääleõigusega osa üldkogust;
e) juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel Seltsist välja astuda.

10. Seltsi liikmel on kohustus:
a) kaasa aidata Seltsi eesmärkide teostamisele;
b) tasuda liikmemaksu.

11. Juhatus võib Seltsist välja arvata liikme, kes ei täida põhikirja nõudeid, pole ilma mõjuva põhjuseta kahe aasta jooksul tasunud liikmemaksu, tegutseb Seltsi eesmärkide vastu või kahjustab Seltsi mainet. Pärast välja arvamise otsust teatab juhatus sellest välja arvatud liikmele ühe kuu jooksul.

IV Üldkogu

12. Seltsi kõrgeimaks organiks on vähemalt kord aastas toimuv üldkogu.

13. Seltsi üldkogu kutsub kokku juhatus, teatades üldkogu toimumisest ja päevakorrast Seltsi liikmetele vähemalt kuu aega ette. Vastav teade saadetakse Seltsi liikmetele kas kirjalikult või avaldatakse mõnes üle-eestilises päevalehes.

14. Erakorraline üldkogu kutsutakse kokku juhatuse otsusel või kui seda nõuab juhatusele tehtud kirjalikus esildises vähemalt 1/10 Seltsi liikmetest.

15.Üldkogu:
a) kinnitab Seltsi tegevuskavad, eelarved ja aruanded;
b) määrab kindlaks iga-aastase liikmemaksu suuruse;
c) valib Seltsi esimehe, kes on automaatselt ka juhatuse esimeheks;
d) valib juhatuse ja revisjonikomisjoni;
e) otsustab põhikirja muutmise ja tegevuse lõpetamise.

16. Üldkogu on otsustusvõimeline, kui see on kokku kutsutud vastavalt põhikirjale ja selles osaleb või on esindatud üle poole Seltsi liikmetest.

17. Kui üldkogu ei ole põhikirja punktis 16 sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkogu sama päevakorraga. Uus üldkogu on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata osalevate liikmete arvust, kui üldkogus osaleb või on esindatud vähemalt kolm liiget.

18. Üldkogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, kui põhikiri või seadus ei määra teisiti. Võrdse arvu häälte korral viiakse läbi kordushääletus. Kui ka siis jagunevad hääled võrdselt, on otsustav koosoleku juhataja hääl.

V Juhatus

19. Üldkogu vaheaegadel juhib Seltsi tegevust kaheks aastaks valitud vähemalt 5-liikmeline juhatus, kuhu kuuluvad juhatuse esimees, aseesimees, sekretär, laekur ja vähemalt üks liige. Juhatus valib enda hulgast aseesimehe, sekretäri, laekuri jt. vajalikud ametipidajad.

20. Juhatuse koosoleku kutsub kokku esimees, kui selleks on tema arvates vajadus või kui vähemalt pooled juhatuse liikmed seda nõuavad. Kui esimees mingil põhjusel ei saa juhatust kokku kutsuda, on juhatuse kokkukutsumise õigus aseesimehel. Juhatuse kokkukutsumisest teatatakse juhatuse liikmetele kirjalikult vähemalt kaks nädalat ette.

21. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmeist, nende hulgas esimees või aseesimees. Koosolekut juhatab esimees või aseesimees. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab koosoleku juhataja hääl. Koosolekud protokollitakse.

22. Juhatus:

a) otsustab Seltsi liikmeks vastuvõtmise ja Seltsist välja arvamise küsimused;
b) teeb üldkogule ettepanekuid auliikmete kutsumiseks;
c) valmistab ette ja esitab üldkogule iga-aastase tegevuskava ja eelarve;
d) valmistab ette ja esitab üldkogule lõppenud aasta tegevus- ja majandusaasta aruande;
e) käsutab Seltsi vara ja otsustab lepingute sõlmimised oma pädevuse piires;
f) võtab tööle ja vabastab palgalisi töötajaid ning kinnitab nende tööülesanded;
g) esitab revisjonikomisjonile lõppenud aasta tegevus- ja majandusaasta aruande vähemalt kolm päeva enne aastakoosoleku toimumist.

23. Esimehel ja aseesimehel on õigus esindada seltsi üksinda. Ülejäänud juhatuse liikmetel on õigus esindada seltsi ühiselt.

VI Revisjonikomisjon

24. Seltsi eesmärgipärase ja rahalise tegevuse revideerimiseks valib üldkogu Seltsi liikmete hulgast kaheks aastaks 3-liikmelise revisjonikomisjoni, kes valib enda hulgast esimehe ja sekretäri. Revisjon toimub vähemalt kord aastas. Revisjonikomisjoni ei saa kuuluda juhatuse liikmed ega Seltsi palgalised töötajad.

VII Seltsi vara

25. Seltsi vara tekib:
a) liikmemaksudest;
b) annetustest ja toetustest;
c) tulust, mis tekib Seltsi väljaannete levitamisest;
d) oma vahendite pangaprotsentidest;
e) muudest seaduslikest allikatest.

VIII Põhikirja muutmine, Seltsi ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine

26. Otsus põhikirja muutmise, Seltsi ühinemise, jagunemise või tegevuse lõpetamise kohta võetakse vastu vähemalt kahe kolmandiku (2/3) üldkogus osalevate või esindatud liikmete poolthäältega. Põhikirja muutmist või Seltsi tegevuse lõpetamist käsitlev päevakorrapunkt peab sisalduma ka üldkogu kokkukutsumise teates.

27. Pärast tegevuse lõpetamise otsuse vastuvõtmist moodustatakse kõigist juhatuse liikmetest likvideerimiskomisjon. Viimane teostab Seltsi varade revisjoni ja korraldab nende üleandmise ühele või mitmele Seltsiga sarnaseid eesmärke taotlevale organisatsioonile.